ابطحی : با جامعه اينترنتي مثل خانه هاي تيمي و چريکي برخورد ميشود

مسأله پرونده اينترنت و مقابله با دست اندرکاران آن همچنان مسأله اصلي نسل فرهنگي کشور است. نمي دانم چرا از اين همه مسئول فرهنگي صدايي در نمي آيد. يا به دليل آنست که اينترنت را نمي شناسند يا فضاي کلي کشور چنان با سرعت به سمت بسته شدن مي رود که همه ترجيح مي دهند سکوت کنند. با عده زيادي از مسئولان صحبت کردم. نسل اينترنتي در ابتداي جواني و انتهاي نوجواني است. اين فضاي بگير و ببند حتي خانواده آنها را دچار نگراني کرده است. ديشب در ادامه دستگيري هاي اينترنتي يکي از دوستانم زنگ زد که اميد معماريان را هم گرفته اند!

من شخصاً با ايشان آشنا نبودم و فقط از طريق يادداشتها و نوشته هايشان مي شناختم. ولي واقعاً به حربه قدرتمند قضايي و يک عمر سابقه اطلاعاتي به جنگ اين جامعه آرام و بدور از توطئه اينترنتي جوان و نوجوان کشور رفتن چيزي است که نه ابعاد آن هنوز روشن است و نه آثار آن. فقط در تاريخ مي ماند که چه مظلوميت مضاعفي نسل اينترني ايران تحمل کرده است. من جامعه اينترنتي کشور را بزرگترين خدمت رسانان به فرهنگ، تاريخ و هنر ايران مي دانم. حمايت از اين جامعه مظلوم وظيفه هر کسي است که به آينده ايران و سربلندي ملت اعتقاد دارد.

ما بايد به عمق جامعه واقعيت تلاش دست اندرکاران اينترنت را معرفي کنيم. به محيط بسته اينترنتي نبايد بسنده کرد.

با جامعه اينترنتي مثل خانه هاي تيمي و چريکي برخورد کردن نهايت نا آشنايي به واقعيت اين مجموعه است. آنها اصلا جنگ و توطئه کردن را نمي شناسند.

در عنکبوت نامه و مذاکره با يکي از مقامات قضايي، صحبت از ارتباط اينترنتي ها با خارج از کشور به ميان آمده است. چه کسي بايد بگويد که ديگر دوران قاجار نيست که هر کسي بخواهد با آن سوي مرز حرف بزند بايد به سفارتي پناهنده شود و جاسوس باشد. امروز دکمه اول اينترنت را که مي زني به خارج وصليم! ديگر داخل و خارج وجود ندارد. همه جا داخل و همه جا خارج است. اين تحول بزرگ است که ناديده گرفته مي شود.
از سايت وب نوشت webnevesht.com