ارزيابی رئيس سازمان بهداشت جهانی از بازسازی بم

 BBC
لی جونگ ووک

لی جونگ ووک، رئيس سازمان بهداشت جهانی

لی جونگ ووک، رئيس سازمان بهداشت جهانی که در رأس هيأتی از اين سازمان به ايران سفر کرده به بازديد از شهر زلزله زده بم پرداخته است تا روند بازسازی امکانات بهداشتی و درمانی اين شهر را مورد ارزيابی قرار دهد.

شهر بم که در مرکز ايران قرار دارد کمتراز ده ماه پيش در زمين لرزه ای به بزرگی 6.7 ريشتر ويران شد و دهها هزار تن از مردم آن جان خود را از دست دادند.

 


 

 پيام من برای ايران و ايرانيان اين است که از تجارب کشورهای مشابه که روند فعال و سريعتری برای بهبود خدمات بهداشتی و درمانی خود طی کرده اند بياموزند و با تنظيم طرحهای کوتاه يا بلندمدت وضعيت بهداشتی و درمانی خود را بهبود بخشند
 
رئيس سازمان بهداشت جهانی
 

از جمله اقداماتی که دولت ايران در بازسازی اين شهر انجام داده احداث بيمارستانی است که به گفته مقامهای ايرانی تاکنون سه ميليارد تومان هزينه آن شده است و جمعيت هلال احمر ايران با همکاری صليب سرخ جهانی ساخت آن را به عهده دارد.

برخی کشورهای اروپايی نيز به ساخت اين بيمارستان کمک مالی کرده اند.

رئيس سازمان بهداشت جهانی در سفر خود به بم از اين بيمارستان بازديد کرده است.

وی در مصاحبه با بخش فارسی بی بی سی گفته است که در سفر خود به ايران علاوه بر بازديد از اقداماتی که در بازسازی امکانات بهداشتی و درمانی شهر بم صورت گرفته است قصد دارد با مقامهای ايرانی هم ديدار کند و در زمينه هايی همچون کمک به بازآموزی کادر بهداشتی و درمانی ايران و انتقال يافته های جديد درباره مبارزه با بيماريهای واگير به آنان و همچنين کمکهای پزشکی به ايران، همچون فراهم آوردن دارو و واکسن برای اين کشور به مذاکره بپردازد.

آقای لی در اين مصاحبه گفت که در مجموع، روند اسکان مجدد آسيبديدگان زمين لرزه بم تا حدود زيادی به جريان افتاده است.

وی افزود: "من اردوگاههای خيلی زيادی در بم نديدم و به نظر می رسد بخش زيادی از مردم در کانتينر زندگی می کنند و تعداد محدودی هم در خانه های پيش ساخته موقت، روند عادی سازی زندگی مردم بم از لحاظ مسکن شروع شده اما هنوز راه طولانی در پيش است".

 

 ايران کشوری بزرگ و برخوردار از منابع و پشتيبانی فراوان و نيروی انسانی زيادی است که طبق معيارهای جهانی سطح درآمدش چندان پايين نيست و بايد بتواند خود را با امکانات امروزی بهداشت جهانی هماهنگ کند
 
رئيس سازمان بهداشت جهانی

به گفته آقای لی، فعاليت سازمانهای غيردولتی در بازسازی بم جالب توجه است.
 

آقای لی می گويد: "همزمان تعدادی بيمارستان با ظرفيتهای قابل توجه در منطقه احداث شده اما نکته مهم اين است که تمام اين اقدامات بايد به ايجاد زيرساخت مؤثری برای عرضه خدمات پزشکی به زلزله زدگان و مردم منطقه بينجامد".

وی در اين مصاحبه سپس به وضعيت موجود بهداشتی و درمانی در ايران پرداخت و گفت: "ايران کشوری بزرگ و برخوردار از منابع و پشتيبانی فراوان و نيروی انسانی زيادی است که طبق معيارهای جهانی سطح درآمدش چندان پايين نيست و بايد بتواند خود را با امکانات امروزی بهداشت جهانی هماهنگ کند".

آقای لی گفت: "پيام من برای ايران و ايرانيان اين است که از تجارب کشورهای مشابه که روند فعال و سريعتری برای بهبود خدمات بهداشتی و درمانی خود طی کرده اند بياموزند و با تنظيم طرحهای کوتاه يا بلندمدت وضعيت بهداشتی و درمانی خود را بهبود بخشند".

وی در عين حال اذعان داشت که وقوع انقلاب در ايران و حوادث پس از آن از لحاظ منابع و نيروی انسانی تا حدی امکانات بهداشتی و درمانی ايران را تضعيف کرده و رشد جمعيت را هم بايد در نظر گرفت.

به گفته رئيس سازمان بهداشت جهانی، در سالهای اخير روند آموزش در ايران باعث شده است کاستيهای خدمات بهداشتی و درمانی در اين شکور تا حدی جبران شود.