"برنامه های راه یافتگان به مجلس آبادگران "

بامداد : بنا به گزارش واصله طرح هاي در دست پيگير راه يافتگان افراطي مجلس هفتم ظرف سه ماه آينده عبارت است از:

ا 1 استيضاح وزراي كشور و آموزش و پرورش. در اين مورد دو پيش نويس تهيه شده و به امضاي تعدادي از راه يافتگان مجلس رسيده است.

ا 2 تصويب يك طرح دو فوريتي درباره قرارداد ال 90 .شبیه قراردادهای تاو و ترک سل.
ا 3 خارج كردن وزارت اطلاعات از مجموعه دولت و از نظارت مجلس و تحت نظر رهبري قراردادن آن.
ا 4 جداكردن بانك مركزي از دولت و انتصاب رئيس آن توسط رهبري.
ا 5 تحميل وزراي مورد نظر خود به رئيس جمهور.
ا 6 تصويب قانون محدود شدن ورود دختران به رشته هاي دامپزشكي و صنايع و معادن در دانشگاه‌ها.
ا 7 ايجاد فضايي كه مهندس موسوي ميدان رقابت‌هاي انتخاباتي نشود.