دانشجويان متحصن در لرستان: مسئولين دانشگاه به جاي برآوردن خواست دانشجويان،آنان را تهديد كردند

گزارش رويداد از تحصن دانشجويان در لرستان: مسئولين دانشگاه به جاي برآوردن خواست دانشجويان،آنان را تهديد كردند!
تحصن اعضاي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه لرستان كه از هفته گذشت و در اعتراض به فضاي بسته حاكم بر اين دانشگاه آغاز شده،همجنان ادامه دارد.
به گزارش خبرنگار رويداد از خرم آباد، متحصنين روز شنبه 18 مهرماه اعلام كردند كه اگر تا ظهر يكشنبه(19مهرماه) به خواستهاي آنان رسيدگي نشود، براي بار دوم دست به اعتصاب غذا خواهند زد.
گفتني است كه دانشجويان از ظهر شنبه تا پنجشنبه هفته قبل در اعتصاب غذا به سر برده بودند كه با وساطت 10تن از اعضالي هيأت علمي دانشگاه لرستان، اين اعتصاب از ظهر پنجشنبه به طور مشروط شكسته شد تا مديريت دانشگاه فرصت كافي براي برآورده كردن خواستهاي دانشجويان را داشته باشد.
در اين حال،اخبار غير رسمي حاكي از اين است كه مسئولين دانشگاه تهديد كرده اند كه در صورت ادامه تحصن و اعتصاب دانشجويان،برخورد با آنان را به مراجع بيرون دانشگاه خواهند سپرد.