جانشين رئيس و دبيرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر : هدف اين ستاد ديگر ريشه کنی موادمخدر نيست، بلکه مهار و تثبيت وضع اعتياد در کشور است

علی هاشمی، جانشين رئيس و دبيرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ايران طی همايشی در تهران گفته است که هدف اين ستاد ديگر ريشه کنی موادمخدر نيست، بلکه مهار و تثبيت وضع اعتياد در کشور است.

وی گفته است که نظام بايد تمام توان خود را صرف اين کند که نود و شش درصد افراد سالم جامعه به اعتياد مبتلا نشوند و اگر بيست سال ديگر همين دو ميليون معتاد فعلی را داشته باشيم، کار بسيار بزرگی انجام داده ايم.

آقای هاشمی گفته است يکی از عللی که نمی توان مواد مخدر را در ايران ريشه کن کرد اين است که مبنا و بنيان مشکل اعتياد در ايران، خارج از اين کشور است و قاچاقچيان افغانی که هشتاد درصد مواد افيونی جهان را توليد می کنند در همسايگی ايرانند و مهمترين مسير ارسال کالاهای خود به غرب را ايران قرار داده اند.

به گفته دبيرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، طی هفت سال رياست جمهوری محمد خاتمی، آمار دستاوردهای مبارزه با مواد مخدر بين هفتاد تا ششصد درصد رشد نشان می دهد.