اعلام نام سخنگوی فراكسيون نظامی مجلس فرمايشي

چرا تعلل؟هويت نمايندگان فرمايشي را برای ملت فاش كنيد

درجريان استيضاح وزير راه فاش شد كه فراكسيون نظامی مجلس فرمايشی هفتم يك همآهنگ كننده و سخنگو نيز دارد كه دستوران شورای فرماندهان را به مجلس آورده و ابلاغ می كند. اين همآهنگ كننده "الياس نادران" نام دارد كه تا قبل از سرهم بندی كردن مجلس هفتم معاون پارلمانی سپاه پاسداران بود و گهگاه كه مسائل سپاه در كميسيون اصل 90 مجلس مطرح می شد، شورای فرماندهی سپاه او را بجای هر فرمانده و مسئولی كه احضار می شد روانه اين كميسيون می كرد. "الياس نادران" نه تهرانی ها می شناسند و نه شهرستانی ها، اما بنام تهرانی ها او را به مجلس برده اند و بركرسی نمايندگی تهران تكيه زده است.

طرح استيضاح وزير راه گام به گام توسط او پيش برده شد و در روز استيضاح نيز تهديد نظامی مخالفان استيضاح نيز برعهده بود. گفته می شود سپاه يك فراكسيون 100 نفره در مجلس دارد. اين در شرايطی است كه همچنان از افشای هويت و سوابق به مجلس هفتم برده شدگان جلوگيری می شود و قانون و سنت بررسی اعتبارنامه ها نيز با فتوائی كه آيت الله مشگينی در قم صادر كرد از دستور كار مجلس فرمايشی حذف شد و اكنون بندرت كسی می داند هويت و مشخصات سياسی آنهائی كه بنام مردم به مجلس برده اند چيست. اين آگاهی ضرورت تاخير ناپذير دارد و معلوم نيست آن بخش از نيروهای درون حاكميت و طرفدار اصلاحات كه اين افراد را می شناسند با چه دليل و انگيزه ای از افشای هويت آنها خودداری می كنند. نبايد منتظر ماند تا در بزنگاه هائی نظير استيضاح وزير راه اسم و مشخصات سخنگوی فراكسيون نظامی مجلس فاش شود. تعدادی متهم به قتل و ترور، شكنجه و اعدام و اعتراف گيری بنام نماينده مردم به مجلس برده شده اند كه بايد افشاء شوند. هفت سال تعلل در شتاب بخشيدن به آگاهی مردم و استفاده از اشاره و رمز و راز كافی نيست؟