بنام مرده ها برای ولايتی آگهی تسليت منتشر می كنند

كانديدای رهبر,همسر ولايتی در كلينيك 2 هزارزيرعمل جراحی زيبائی درگذشت

پيك ايران

 

 
 
 

پزشكی قانونی تهران موكلف به صدور اجازه خاكسپاری همسر علی اكبر ولايتی، بدون ذكر دليل مرگ وی شد. همسر ولايتی چند روز پيش در كلينيك 2 هزارتهران و بدنبال يك عمل جراحی زيبائی درگذشت، اما بدليل نوع مرگ، كوشش شد دليل مرگ اعلام نشود تا به كانديدای بيت رهبری برای رياست جمهوری لطمه ای تبليغاتی وارد نيآيد. بويژه كه بسيج و حزب الله قرار است با اشاره بيت رهبری از وی حمايت كنند. يعنی همان نيروهائی كه دم از توسعه اقتصادی و رياست جمهوری ارزشی می زنند.

همسر ولايتی در كلينيك 2 هزار تهران عمل "ليپكتومی ( برداشتن چربی های شكم) قرار گرفت و روز پس از عمل به دليل آمبولی چربي(وارد شدن چربی دردستگاه گردش خون) فورت كرد.

تسليت مردگان به زندگان!

 

روزنامه همشهری كه شهردار حزب الهی تهران آن را ارگان خود كرده، بيش از روزنامه های ديگر آگهی های تسليت به علی اكبر ولايتی را منتشر كرد. در ميان اين آگهی های تسليت (به مناسبت فوت همسر بر اثر عمل جراحی زيبائي) اسامی يافت شده است كه آنها مدت ها پيش مرده اند و در قيد حيات نيستند كه به ولايتی تسليت بگويند. تاكنون 10 مرده كه به ولايتی بخاطر فوت همسرش تسليت گفته اند از روی روزنامه همشهری شناسائی شده است. از جمله دكتر هرمز احتشام زاده و دكتر اصفهانی، كه اولی متخصص قلب است و در امريكا فوت كرده است و دومی متخصص داخلی و گوارش و استاد بيمارستان سينای اهواز بوده كه حدود 5- 6 ماه پيش مرده است