معاون آگاهی نيروی انتظامی: تهران يكی از امن ترين پايتخت های جهان است!

 

پيك ايران

 

22 درصد از قتل هائی كه در ايران اتفاق می افتد يا ناموسی است و يا براثر اختلافات خانوادگی. 18 درصد قتل‌ها نيز انگيزه منكراتی و اخلاقی دارد. بيشتر درگيريهای جمعی و قتلهای خانوادگی در مناطق مرزی كه امكان استفاده از سلاح وجود دارد رخ مي‌دهد.

معاون آگاهی ناجا، بيشترين درصد قتل را متعلق به استانهايی چون سيستان و بلوچستان، كردستان، لرستان و ايلام اعلام كرد. در تهران با توجه به كثرت جمعيت و فراوانی ابزار و امكانات كنترل، ميانگين قتل ها به نسبت ساير مناطق 6/2  پايين‌تر است و به همين دليل تهران يكی از امن‌ترين پايتخت های جهان است!

 

معاون آگاهی ناجا( كه ظاهرا وقت ندارد گشتی در خيابان ها بزند و سری به حاشيه نشين های تهران، گويا اخبار مربوط به قتل 22 كودك در پاكدشت را هم نخوانده!) با تاكيد بر برقراری امنيت در پاركها گفت:

پاركها و مناطق ناامن بايد مامور داشته باشند؛ چرا كه در صورت كنترل و تشديد نظارت در آن درصد ناامنی كاهش می يابد. در اكثر پاركها پليس مستقر شده است و وظيفه كنترلی خود را انجام مي‌دهد.