موضوع هسته ای ايران، از محورهای نشست گروه 8

 

 
 
نيروگاه بوشهر
نيروگاه بوشهر در حال تکميل شدن است
مقام های آمريکا می گويند به پيشنهاد اتحاديه اروپا برای ترغيب ايران به عملی کردن تقاضاهای سازمان ملل برای توقف غنی سازی اورانيوم با ديد باز نگاه می کنند و آن را مورد بررسی قرار می دهند.

اما آمريکا همچنين به ديدگاه خود در اين مورد که پرونده ايران بايد به شورای امنيت سازمان ملل ارجاع داده شود، پايبند است. اگر اين پرونده به شورای امنيت ارجاع داده شود، ممکن است ايران مورد تحريم های بين المللی قرار گيرد.

آمريکا امروز، جمعه 15 اکتبر، ميزبان نشست مقامات بلندپايه هشت کشور صنعتی بزرگ جهان است و احتمال دارد موضوع ايران، از مسائل اصلی اين نشست باشد.

آمريکا همچنان موضعی سخت در قبال ايران دارد. آمريکا از ماه ها پيش تلاش کرده است پرونده ايران را به دليل اصرار اين کشور بر ادامه برنامه غنی سازی اورانيوم، به شورای امنيت سازمان ملل ارجاع دهد.

آمريکا اين برنامه را بخشی از يک برنامه غيرقانونی جنگ افزارهای هسته ای تلقی می کند در حالی که ايران اصرار دارد اين برنامه صرفا جهت توليد برق دنبال می شود.

آمريکا در نشست ماه سپتامبر شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی موفق نشد حمايتی از موضع خود کسب کند.

اما آژانس بين المللی انرژی اتمی در اين نشست از ايران خواست برنامه غنی سازی اورانيوم را به حال تعليق درآورد و اعلام کرد که همکاری ايران در اين زمينه، در نشست آتی آژانس در ماه نوامبر مورد بررسی قرار می گيرد.

آمريکا می گويد از تقاضای خود دست بر نخواهد داشت اما حاضر است پيشنهاد کشورهای ديگر را در اين زمينه بررسی کند.

احتمال دارد کشورهای اروپايی فرانسه، آلمان و بريتانيا در نشست واشنگتن گزارش خود را درباره گفتگوهايی که در زمينه حصول يک توافق احتمالی با ايران داشته اند، مطرح کنند.

 

 همچنان موضعی سخت در قبال ايران دارد. آمريکا از ماه ها پيش تلاش کرده است پرونده ايران را به دليل اصرار اين کشور بر ادامه برنامه غنی سازی اورانيوم، به شورای امنيت سازمان ملل ارجاع دهد

همچنان موضعی سخت در قبال ايران دارد. آمريکا از ماه ها پيش تلاش کرده است پرونده ايران را به دليل اصرار اين کشور بر ادامه برنامه غنی سازی اورانيوم، به شورای امنيت سازمان ملل ارجاع دهد
 

اين گزارش ممکن است حاوی يک رشته مشوق ها برای ايران از جمله سوخت هسته ای وارداتی در ازای همکاری با آژانس بين المللی انرژی اتمی باشد.

اما اظهارنظرهای اخير مقام های ايرانی چندان اميدبخش به نظر نمی رسد. اين مقام ها گفته اند از امکان مصالحه استقبال می کنند اما غنی سازی اورانيوم را متوقف نخواهند کرد.

ديدگاه روسيه نيز در اين زمينه حائز اهميت است. نيروگاه هسته ای که روسيه از بيش از يک دهه قبل تا کنون در ايران در حال ساخت آن بوده، تقريبا تکميل شده است.

استفاده کنترل شده از اين نيروگاه می تواند بخش مهمی از يک توافق بين المللی با ايران باشد.

اما زمانی که آمريکا هنوز به شکل قابل توجهی نسبت به ايران دچار ترديد است و به اين کشور اعتماد ندارد، متقاعد کردن واشنگتن به موافقت با هر گونه مصالحه ای در اين مورد، ممکن است کار آسانی نباشد.