محمد نبی حبيبی دبيركل حزب موتلفه اسلام

موتلفه نامزد مستقل معرفی نمی‌كند

شيوه‌ اقتصادی ماركسيستی بهترين دليل شكست اقتصاد دولتی است.

محمد نبی حبيبی دبيركل حزب موتلفه اسلامی با خواست جهت گيری بسوی بخش خصوصی گفت: شيوه‌ی اقتصادی ماركسيستی بهترين دليل بر شكست اقتصاد دولتی است. حبيبی كه حزبش بيشترين نقش را در قلع و قمع و بستن مطبوعات و رد صلاحيت‌ها دارد در گفتگويی با خبرنگار ايسنا ادعا كرد: معرفی نامزدها از طرف احزاب و حتی گروههايی كه گاه با يكديگر همفكر نيستند و يا حتی در انتخابات شوراها و مجلس هفتم نيز رای نياوردند نشان می‌دهد كه در حال حاضر نشاط مربوط به فضای سياسی انتخابات رياست جمهوری در حد قابل قبولی وجود دارد. وی تصريح كرد: به عنوان يك حزب بنا بر معرفی نامزد رياست جمهوری نداريم.

دبيركل حزب موتلفه درباره‌ی برنامه‌های اقتصادی‌ای كه بايد از سوی دولت آينده دنبال شود، ضمن ابراز مخالفت با ادامه‌ی روند اقتصاد دولتی، اظهار داشت: همانطور كه ما در سياست مردم را شريك می‌دانيم در امور اقتصادی نيز بايد همين روند را دنبال كنيم و در واقع دولتی نگهداشتن اقتصاد را يك نوع نقض غرض می‌دانيم حبيبی با بيان اينكه مردم بايد در فعاليت اقتصادی ثمره‌ی تلاش، ابتكار و فعاليت خود را با بالا رفتن سطح رفاه خود احساس كنند، تاكيد كرد: اين امر در اقتصاد دولتی اتفاق نمی‌افتد و شيوه‌ی اقتصادی ماركسيستی بهترين دليل بر شكست اقتصاد دولتی است. وی با اشاره به برخی نظريات كه معتقدند در شرايط كنونی يك فرد با داشتن سابقه‌ی مسووليت اجرايی نمی‌تواند عهده‌دار دوباره‌ی اين سمت باشد، خاطرنشان كرد: صرف اينكه اگر كسی سابقه‌ی مسووليت اجرايی داشته و حالا نبايد و يا نمی‌تواند اين مسووليت را داشته باشد، بدون اينكه عملكرد وی ارزيابی شود را قبول ندارم.