پذيرش استعفاى معاون پارلمانى رئيس جمهور

روزنامه شرق: محمد على ابطحى در گفت و گو با شرق از پذيرش استعفاى خود توسط سيد محمد خاتمى رئيس جمهورى خبر داد. همچنين به گزارش ايسنا حكم مجيد انصارى به عنوان معاون حقوقى و پارلمانى رئيس جمهور صادر شد. به دنبال تقديم استعفاى سيد محمدعلى ابطحى و بحث هايى كه درباره احتمال انتخاب مجيد انصارى به عنوان معاون حقوقى و پارلمانى رئيس جمهور مطرح شد، حكم انصارى براى تصدى اين سمت روز گذشته از سوى رئيس جمهورى صادر شد.

 از سوى ديگر محمدعلى ابطحى روز گذشته متن نامه سيدمحمد خاتمى رئيس جمهورى را در وبلاگ شخصى اش قرار داد. در اين نامه آمده است:به نام خدا. جناب آقاى ابطحى، با سپاس از همراهى هاى موثر جنابعالى با من در همه مراحل، اينك كه اصرار به ترك خدمت در سمت فعلى داريد، با آرزوى موفقيت براى شما و با اميد به اينكه از اين پس نيز در مقام مشاور در رايزنى ها از نظر و تجربه شما بهره بگيرم، با استعفايتان موافقت مى كنم.سيدمحمد خاتمىابطحى نيز در اين زمينه نوشته است: من هم ضمن تشكر از پذيرش استعفايم به دليل آنكه مثل هميشه تنها راه نجات كشور را در انديشه اصلاحى آقاى خاتمى مى دانم، هرچند مشكلات و سختى هاى فراوانى در پيش باشد، بيش از گذشته در راه اعتلاى ملت ايران تلاش خواهم كرد.

به آقاى مجيد انصارى هم كه جايگزين من شده است تبريك مى گويم و اميدوارم بتواند تعامل خوبى بين مجلس هفتم و دولت برقرار كند. كارى كه من توانايى آن را نداشتم.از همه همكارانم در دولت هم تشكر و خداحافظى مى نمايم.در وب نوشت هم سعى مى كنم بيشتر از گذشته خودم باشم