روزي110 ايراني به ارتش2 ميليون و 700هزاری معلولان كشور اضافه می شود

درحاليكه به گفته مديرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان، روزانه 110، ماهانه 3 هزار و 300 و سالانه 40 هزار ايرانی براثر حوادث كار، تصادف رانندگی، مشكلات حين زايمان و ژنتيكی به ارتش معلولان كشور می پيوندند. علي‌رغم تصويب قانون جامع حمايت از حقوق معلولان در مجلس ششم و ابلاغ آن از سوی رييس‌جمهوری در 17 خرداد ماه سال 83 كه دولت را موظف كرده تا زمينه‌های لازم برای تامين حقوق معلولان را فراهم آورده و از آنها حمايت كند، معلولان در نبود آيين‌نامه اجرايی اين قانون، بی پناه باقی مانده اند.

پنج ماده از اين قانون شامل، آموزش، ساخت مسكن، حقوق معلول در دادگاه، مناسب‌سازی محيط برای معلولان و تأمين منابع مالی آن است كه آيين‌نامه اجرايی آن تهيه نشده و ممكن است بودجه آن تا 10 سال ديگر هم تصويب نشود.

مديرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان "محمودنژاد" گفت: اكنون ايران 2 ميليون و 700 هزار معلول دارد كه از اين تعداد تنها 550 هزار نفر تحت پوشش بهزيستی قرار گرفته و از اين ميان 125 هزار نفر ــ كمتر از 5 درصد ــ مستمری ماهانه دريافت مي‌كنند.

اين در حالی است كه كميته امداد موتلفه اسلامی 70 ميليارد تومان به بهانه كمك به مددجويان دريافت كرده است.