تحصن 19 مهرماه پرستاران رو به روي سازمان مديريت برگزار مي شود

دبير كل خانه پرستار گفت : تجمع و تحصن 19 مهرماه پرستاران به جاي اين كه در مقابل مجلس برگزار شود ، رو به روي سازمان مديريت در ميدان بهارستان برگزار خواهد شد.
" محمد شريفي مقدم " در گفت وگو با خبرنگار ايلنا گفت : علي رغم پي گيري هاي فراوان در خصوص تحقق مطالبات پرستاران ، متاسفانه نتيجه عملي بدست نيامد ؛ هر چند بسياري از اين خواسته ها مطالبات ومشكلات مردم هم هست.
وي افزود : با كمبود نيروي پرستار كه فاصله زيادي با حداقل هاي دنيا دارد ، تمام مردم دچار مشكل مي شوند و فشار زيادي را در بيمارستان ها بايد تحمل كنند.
وي تصريح كرد : تامين حداقل امكانات زندگي ، حقوق اوليه و بديهي هر قشري است كه متاسفانه قشر زحمت كش پرستار از اين حقوق اوليه محروم است ، به طوري كه براي امرار معاش مجبور به كار در 2 يا 3 شيفت است.
وي در ادامه اظهار داشت : تجربه نشان داده است كه پرستاراني كه ساعت كار آن ها بيش از 12 ساعت در روز است ، ضريب خطايي معادل 3 برابر دارد و اين در حالي است كه اكثر پرستاران ما به صورت مداوم از بخشي به بخش ديگر كار مي كنند.
شريفي مقدم خاطر نشان كرد : اين موضوع ، پرستاران را در مدت زماني كوتاه مستهلك كرده ، خطا هاي شغلي را بالا برده و در نهايت سلامتي جامعه را به خطر مي اندازد.
دبير كل خانه پرستار اظهار داشت : بحث تبعيض در ميزان دريافتي ها مورد ديگري است كه پرستاران به آن معترض هستند ؛ چرا كه در بعضي از ارگان ها ف كارمندان دولت كه به لحاظ تحصيلات و سختي كار بسيار كمتر از پرستاران هستند ، 4 تا 5 برابر آن ها حقوق دريافت مي كنند ؛ مثلا كارمندان سازمان مديريت حدود 500 هزار تومان دريافتي دارند ، در حالي كه يك پرستار ليسانسيه 145 هزار تومان حقوق مي گيرد.
وي تصريح كرد : حتي بسيار از كاركنان وزارت بهداشت و درمان هم گاهي دريافتي هايي تا 3 برابر حقوق پرستاران ، البته نه تحت عنوان حقوق دارند كه اين موضوع بي انگيزگي و نااميدي را در قشر پرستار افزايش مي دهد.
شريفي مقدم در خاتمه يادآور شد : به جهت آن كه شوراي عالي نظام پرستاري در جلسه 11 مهرماه خود تمامي راه ها را طي كرد و رايزني ها را با تمام مسوولين انجام داد و به نتيجه اي نرسيد ، تصميم به برگزاري تجمع در 19 مهرماه گرفت و خانه پرستار نيز ضمن حمايت كامل و قاطع از اين تصميم ، شوراي مركزي خود را در اين تحصن شركت خواهد داد.