يورش امنيتي به كارگران نيروگاه اتمي

حراست نيروگاه اتمی بوشهر، در يورش به نمازخانه اين نيروگاه، كارگران معترضی را كه در آنجا پناه گرفته بودند مضروب كردند. كارگران به عدم تحقق وعده هائی كه درجريان اعتراض و تحصن قبل مقامات داده بودند در مسجد نيروگاه جمع شده بودند. اخراج كارگران, عدم پرداخت حقوق , نبود شورا, عدم اجرای رای هيات حل اختلاف مبنی بر بازگشت به كار و پرداخت مطالبات قانونی كارگران پس از 15 روز از سوی مديريت نيروگاه, پيگير نبودن مسوولان اداره كار شهرستان بوشهر در اجرای آرای صادره از جمله مسائلی است كه كارگران نيروگاه بوشهر با آن دست و پنجه نرم می كنند.

تحصن اخير در مسجد نيروگاه اتمی بوشهر، پس از همآهنگی اعضای شورای سابق با مديريت وقت صورت گرفته بود.

هيچ مراجع قضايی تاكنون به شكايت كارگران مضروب رسيدگی نكرده است و اين درحالی است كه شواهد و مدارك معتبری نظير برگه طول درمان درباره مضروب شدن كارگران وجود دارد. دادگاه بجای رسيدگی به شكايت و خواست كارگران، رئيس سابق شورا و جمعی از كارگران را به اتهام ايجاد تنش در نيروگاه محكوم كرد.

مدت فعاليت شورای اسلامی كار نيروگاه بوشهر از 3 ماه پيش پايان يافته اما اداره كار استان تحركی برای تجديد انتخابات ندارد و به همين دليل كارگران نيروگاه بوشهر نماينده قانونی خود را ندارند.