يک حکم بيسابقه ديگر از قوه قضاييه : از سه ماه تا 7 سال زندان و شلاق برای ماموران نيروی انتظامی که دو قاضی را بازداشت کرده بودند

به گزارش روزنامه آفتاب يزد، حکم مجازات سه مامور نيروی انتظامی که اقدام به برخورد "نامناسب" و بازداشت دو قاضی دادگستری تهران کرده بودند از سوی قاضی شعبه 1008 دادگاه عمومی تهران صادر شد.
قاضی پس از محاکمه متهمان و بررسی پرونده يکی از ماموران به نام عباس را به اتهام " توهين" به

 بازپرس دادسرای 15 خرداد در حين انجام وظيفه و داديار اين مجتمع به تحمل شش ماه حبس و به خاطر بازداشت قضات به دو سال حبس و چهارسال محروميت از خدمت محکوم کرد.

 همچنين جواد متهم رديف دوم پرونده هم به خاطر "توهين" و بازداشت دو قاضی تهران به هفت سال حبس

 و تحمل 30 ضربه شلاق محکوم شد. قاضی پرونده همچنين يکی ديگر از ماموران به نام حسين را به خاطر تمرد از دستور قاضی به 9 ماه حبس با احتساب ايام بازداشت محکوم کرد.

 متهم رديف چهارم اين پرونده هم به تحمل 91 روز حبس تعزيزی محکوم شد.