به سايت اطلاعات.نت
خوش آمديد
 

 صفحه اول | روزنامه ها | گروهاي سياسی| ادب و هنر | راديو | موسيقی | تلويزيون | فايل هاي صوتی
وب لاگها
| كامپيوتر | مقالات مذهبی | ورزشی |  تاريخ وفرهنگ| تماس با ما  | بایگانی

نه شرقی نه غربی, نه تازی شدن را                براي  تو ای بوم بر دوست دارم


 

چاپ خبر  

 

بيانيه شورای مركزی دفتر تحكيم وحدت در اعتراض به حكم حبس برای عبدالفتاح سلطانی


 بيانيه دفتر تحكيم وحدت
ادوارنيوز:
در پی صدور حكم حبس برای عبدالفتاح سلطانی وكيل دادگستری شورای مركزی دفتر تحكيم وحدت بيانيه ای صادر كرد متن بيانيه شورای مركزی اتحاديه دفتر تحكيم وحدت بدين شرح است:

پيش از اين صدور بيانيه در افشای عدالت ناشناسی دستگاه قضايی در خصوص صدور احكام سنگين زندان و محروميت برای فعالين دانشجويی و سياسی و فرهنگی و اجتماعی منتقد حاكميت پيشه ما بود .به اين مهم اميد داشته و داريم كه اگر در آن سوی ميدان قضات و حقوقدانان قوه قضائيه، قضاوت و حقوقِ البته نادانسته ی خويش را دستاويز خوی سركوب گری حاكميت يافته اند، در اين سوی ميدان بودند و هستند حقوق دانان و وكلای شجاع و مسئوليت شناسی كه قسم خورده دفاع از جايگاه شريف حقوق و قضاوت و عدالت از طريق پای فشاری بر دفاع قانونی از متهم در محاكم سخت و متصلب قضايی اند، كه سعی در بازگرداندن آب رانده شده از حقوق و قضا به جوی عدالت دارند، و می توانند مؤای ايمن ما باشند.

و اكنون در حيرتيم كه از مدافع خود چگونه به دفاع برخيزيم. هم او كه پدرانه پدران و مادران ما را به صبر و توكل بر خدا در برابر ظلم رفته بر آنان و فرزندانشان فرا می خواند، و خود بدون كمترين چشمداشت سياسی و اقتصادی به دفاع از ما در برابر جرم ناكرده می پرداخت. سر انجام عبدالفتاح سلطانی وكيل مدافع فعالين دانشجويی به سزای مسئوليت شناسی و شجاعت خويش رسيد. تحفه دستگاه قضايی برای او، ٥سال حبس تعزيری و ٥سال محروميت از حقوق اجتماعی است. و مگر در كشوری كه سراسر زندان است آزادی معنا يافته است كه تحفه قضا زندان تحفه می دارد. چه كسی در اين كشور از حقوق اجتماعی برخوردار است كه ديگری را از داشتن آن محروم می دانند؟، در ايران ما همه ايرانيان از حقوق اجتماعی و آزادی در اهم معانی آن برخوردارند و فقط اكثريتی كه دست بر قضا خودی نيستند و ديگری لقب گرفته اند نه آزادند و نه حقوق بشر دارند و نه حقوق اجتماعی و سياسی و فرهنگی برای آنان قابل تصور است .

دفتر تحكيم وحدت همان طور كه در مسير پر خطر حركت به سمت دموكراسی ، حقوق بشر ، آزادی و عدالت اجتماعی يكی از وظايف خويش را دفاع از حقوق دانشجويان و ديگر فعالين اجتماعی، فرهنگی و سياسی در برابر هجمه بی امان استبداد تعريف كرده است، همِّ مضائف خويش را متوجه دفاع از حيثيت و حقوق اشخاص و نهادهايی می داند كه حيات حرفه ای خويش را وقف دفاع از مظلومان و دانشجويان ساخته اند. بی شك نام و عمل عبدالفتاح سلطانی در اين زمره می گنجد، از اين رو در اذهان فعالين دانشجويی كه طعم تلخ برخوردهای ناصواب دستگاه های امنيتی و قوه قضائيه را چشيده اند آشنا و جاويدان خواهد ماند، هم چنان كه تاريخ مبارزات دانشجويی نيز از وی به نيكی ياد خواهد كرد.

شورای مركزی دفتر تحكيم وحدت ضمن اعتراض به رويه تشكيل دادگاههای فرمايشی كه در آنان به جای اراده عالی و مستقل قضايی قضات، احكام ديكته شده بر قضات غير مستقل حكمرانی می كنند، خواهان لغو احكام صادر شده ٥سال زندان و ٥ سال محروميت از حقوق اجتماعی برای آقای عبدالفتاح سلطانی فعال حقوق بشر و وكيل مدافع فعالين دانشجويی می باشد. باشد كه سردمداران و دست اندركارانِ امر قضا، عدالت و انصاف و استقلال پيشه سازند.

به اميد سرافرازی ميهن و ملت
شورای مركزی دفتر تحكيم وحدت
مرداد ماه ١٣٨٥ شمسیتوجه:
استفاه از مطالب اطلاعات.نت با ذكر ماخذ آزاد می باشد

با خبرهای خود به خبررسانی اطلاعات.نت ياری رسانيد!  -  http://ettelaat.net/ -

Copyright © 1999-2018 Ettelaat Network, All  Rights Reserved
Webmaster
اطلاعات.نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست