در همين رابطه


قدردانی و تشکر دایی جان ناپلئون از دانشچویان خشمگین بسیجی برای حمله به سفارت

حرفهایی از ته دل:

زنده یاد دایی جان ناپلئون با ارسال یک پیامک ازسرای باقی از کلیه دانشجویان خشمگین بسیجی که با حمله به سفارت حال اینگیلیسا را گرفتندتشکر کرد.درقسمتی از این پیامک می خوانیم:
نمی دانم درجنگ کازرون بود یا ممسنی که می خواستم اینگیلیسا را شکست بدهم ولی نشد .(مش قاسم وسط حرف دایی جان :
آقا کازرون بود. دایی جان : قاسم خفه شو! )بهر صورت از شما ممنونم که روی این اینگیلسا را کم کردید تا دیگر زورشان را به من و خانواده ام نرسانند.

اگر زمانی که من بودم شما ها هم بودید اینگیلیسا از همان کازرون و ممسنی بساطشان را جمع می کردند و می رفتند ودیگر مرحوم آقای بزرگ هم با مارلن دیتریش آبگوشت بزباش نمی خورد.سمبل دوستعلی را هم نمی بریدند.

لیلی هم به همین سعید می رسید. اسدالله میرزا هم با این و آن سانفرانسیسکو نمیرفت.همه این ها زیر سر این اینگیلیسا بود که شما امروز روی همه شان را کم کردید.

بچه ها متشکرم. تصدق شما .دایی جان ناپلئون

Copyright © 1999-2011 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد