در همين رابطه


هشدار کروبی از حصر: شورای نگهبان را از مقام نظارتی به استصوابی تغییر دادند تا شش فقیه برای میلیون ها ایرانی تصمیم بگیرند

سحام نیوز :
مهدی کروبی از حصر پیام ایستادگی در برابر تمامیت خواهانی داد که جمهوریت نظام را مدت ها به گروگان گرفته اند. همان هایی که نقش شورای نگهبان را از مقام نظارتی به استصوابی تغییر دادند تا شش فقیه برای میلیون ها ایرانی تصمیم بگیرند. کروبی از زمانی که نظارت استصوابی برای محدود کردن نقش مردم قانونی شد صدای اعتراض علیه این تبعیض آشکار بوده است. به جرات می توان گفت در بین همه شخصیت های سیاسی درون ساختار، جدی ترین منتقد این قانون ظالمانه که منافی با اراده مردم است مهدی کروبی بوده است. او در طول حیات سیاسی خود از هر فرصتی استفاده کرده تا به صورت صریح از تبعات ویرانگر دخالت شورای نگهبان در روند انتخاب مردم انتقاد کند. دغدغه اصلی کروبی به عنوان یکی از شخصیت های قدیمی انقلاب اسلامی حفظ جمهوریت بوده است. او برای این هدف گاهی منتقد نظارت استصوابی بوده و زمانی از دخالت نظامیان شکایت کرده و زمانی از تحدید آزادی بیان و مطبوعات. بر اساس همین رویکرد بود که او حتی در مقام رئیس مجلس نسبت به سرنوشت زندانیان سیاسی و فعالان مدنی بی تفاوت نبود و از تمام نفوذ خود برای آزادی آنها و کاهش دردهای خانواده هایشان استفاده کرد.

کروبی نخستین کسی بود که در سال ۸۴ نسبت به خطر دخالت سازمان یافته نظامیان و بسیجیان در روند انتخابات هشدار داد و نسبت به خطر حاکمیت تیم احمدی نژاد و البته حامیان او در ارکان قدرت اعلام خطر کرد. پیام او از حصر، برای دفاع از جمهوریت نظام، تداوم همان راهی است که در سال ۸۴ بنا کرد و در سال ۸۸ به همراه مهندس موسوی و خانم رهنورد رهبران جنبشی شدند که علیه تخطی اقتدارگرایان از قانون اساسی به پا خواست. جنبشی که هنوز بعد از گذشت نزدیک به ۸ سال صدایش از خیابان های ایران شنیده می شود.

مهدی کروبی در پیام خود به خوبی دو جمهوری اسلامی را ترسیم کرد: جمهوری اسلامی حقیقی در برابر جمهوری اسلامی فرمایشی. جمهوری اسلامی که برآمده از نهادهای انتصابی غیر پاسخگو و مدافع دخالت در حوزه خصوصی مردم و ایجاد محدودیت برای آزادی های سیاسی و اجتماعی مردم و نظارت ناپذیر و ضد گردش آزاد اطلاعات است همان جمهوری اسلامی فرمایشی است که در برابر جمهوری اسلامی حقیقی قرار گرفته است. جمهوری اسلامی حقیقی، جمهوری است که به نظارت پذیری قدرت اعتقاد دارد، به آزادیهای سیاسی اجتماعی مردم احترام می گذارد و همه مردم را فارغ از عقیده سیاسی مذهبی و خواستگاه قومی شان به عنوان شهروندی ایرانی در نظر می گیرد.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد