در همين رابطه


مامورین شهرداری آمل: برخورد غیرانسانی با زن دستفروش

برخورد وحشیانه مامورین شهرداری آمل با زن دستفروش، صحبتهای دستفروش دلشکسته پس از برخورد توهین آمیز درد دل زن دستفروشی که مأموران شهرداری با توهین به او، بساطش را بر هم زدند:
«برای حفظ آبروی خودم و خانواده‌ام کار می کنم!
بروم دزدی کنم، خودفروشی کنم؟!
Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد