حمید بقایی: یک بام و دو هوا در قوه قضائیه و اطلاعات سپاه یا بحران عقل و وجدان؟

به گزارش دولت بهار، حمید بقایی در کانال تلگرامی خود نوشت:

یکی از اتهاماتی که قاضی نصرت الله حیدری بابت آن اینجانب را به 15 سال حبس محکوم کرده، اجرای دستور مقام مافوق مبنی بر اهدای تعدادی سکه توسط کارپرداز نهاد ریاست جمهوری به برخی از مقامات کشور (از جمله فرمانده سپاه پاسدارن) بدون اخذ رسید به جهت رعایت شان آنان است.

روشن است که این اتهام ارتباطی به بنده ندارد. اما وقتی نام مقامات گیرنده سکه (از جمله فرمانده سپاه) را مطرح می کنیم، دفاترشان بلافاصله واکنش نشان داده و ضمن رد موضوع و طرح شکایت جدید، از ما رسید مطالبه می کنند و می گویند چون رسید ندارید حرفتان معتبر نیست!

از طرف دیگر، یکی دیگر از اتهاماتی که قاضی حیدری بابت آن بنده را به 15 سال حبس دیگر محکوم کرده، این است که سازمان اطلاعات سپاه پاسداران مدعی شده همین نهاد انقلابی، خروار خروار پول، بدون اخذ رسید و مستندات قانونی (آن هم بعد از پایان دولت دهم و خاتمه یافتن مسئولیتم)، به اینجانب تحویل داده است و من هم همه را یکجا بالا کشیده ام! در اینجا وقتی از آن ها مطالبه رسید می کنم، به جای ارائه رسید به علم لدنی خودشان ارجاع می دهند!

براستی عقل و وجدان سازمان اطلاعات سپاه و قوه قضائیه چگونه اجازه می دهد از یک سو برای رد اهداء قانونی چند عدد سکه وجود رسید را امری ضروری بدانند و بنده را به 15 سال زندان محکوم کنند و از سوی دیگر در قبال ادعای واهی و بی پایه و اساس تحویل دادن خروار خروار پول به اینجانب از سوی سپاه ، بدون وجود رسید و مستندات مالی باز هم بنده را به 15 سال حبس دیگر محکوم کنند؟!


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد