در همين رابطه


افشاگری جدید محمود صادقی؛ شهادت سعید طوسی قاری قرآن به اعمال خلاف با نوجوانان

افشاگری جدید محمود صادقی از پرونده سعید طوسی و ارائه مدارکی از اقرار قاری ممتاز قرآن به تجاوز به قاریان نوجوان.

سعید طوسی حالا از طرف دادگاه تبرئه شده! و نماینده مردم تهران اینبار با دست پرتری به افشای این مرونده جنجالی پرداخته است.Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد