در همين رابطه


رئیس کل دادگستری خراسان از نماینده ای که مخالف حکم قطع دست بود شكايت خواهد کرد

به گزارش آنا، آخوند علی مظفری، رئیس کل دادگستری خراسان رضوی روز یکشنبه در نشست خبری گفت: اجرای عدالت وظیفه تمام بدنه حاکمیت است. در خصوص عملکرد دستگاه قضایی فقط مقام معظم رهبری و خود دستگاه قضا می توانند اعمال نظر کند ولی اخیرا در مشهد در خصوص حکم قطع ید فردی که تمام مراحل قضایی را طی کرده این نمونه دیده شد.

وی ادامه داد: درخصوص حکم قطع ید اخیر، متهم در جریان بررسی وکیل داشته و حکم نهایی مورد تائید دیوان عالی کشور قرار گرفت، حتی تقاضای عفو نامبرده در 2 مرحله مورد بررسی قرار گرفت.

یکی از نمایندگان مجلس در این خصوص گفت بهتر بود دستگاه قضایی خراسان به جای این حکم از مجازات جایگزین استفاده می کرد. این در حالی است که 'مجازات جایگزین' برای حبس استفاده می شود و نه برای مجازات حد. جای تعجب است که نماینده مجلس به عنوان قانونگذار پیشنهاد می کند حد قانون الهی اجرا نشود ولی مجازات جایگزین اجرا شود که تاکنون در مجلس تصویب نشده است.

وی همچنین گفت که «حق شکایت برای دستگاه قضایی درباره کسانی که درباره این پرونده هجمه آوردند، محفوظ است».


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد