در همين رابطه


کدام یک از مراجع تقلید می تواند هزار میلیارد تومان را تامین کند؟ پول بیت المال متعلق به ولی فقیه است

سید ابوالحسن نواب رییس سابق مرکز خدمات حوزه های علمیه درباره هزینه های مرکز خدمات حوزه به مباحثات گفت:

من وقتی می‌بینم که زیر بدن یک روحانی در سمنان کرم افتاده است، می‌گویم اگر پول از دولت اکل میته هم باشد می‌گیرم و مصرف می‌کنم. من برای خودم استدلال دارم؛ خیلی هم به پول گرفتن از دولت اعتقاد ندارم؛ اما چاره چیست؟ چه کسی هزار میلیارد تومان پول به ما می‌دهد؟

مال بیت المال جمهوری اسلامی در اختیار ولی فقیه است و با اجازه‌ی ولی فقیه پول می‌گیریم و با اجازه‌ی او و زیر نظر او مصرف می‌کنیم. به شدت هم از آن دفاع می‌کنیم. از این‌که رهبری در کار حوزه مبسوط الید باشد هم به شدت دفاع می‌کنیم. احترام مراجع را هم نگه دشتیم و تاکنون هم با هیچ‌یک از مراجع کوچک‌ترین اختلاف نظری نداشتیم و تمامی این سال‌ها خدمتشان رفتیم.

دام مرجع دارد که هزار میلیارد تومان خرج کند؟ اگر هست ما از همین فردا پول گرفتن از دولت را تعطیل می‌کنیم. یعنی خیلی هم برای ما لذیذ و راحت نیست. اگر آقایان پول به ما می‌دهند، بدهند؛ چون وجوهات خیلی لذیذتر و راحت‌تر است.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد