تظاهرات مردم کازرون ۲۶اردیبهشت: غزه حمایت میشه کازرون خیانت میشه

خبرگزاری فرانسه پیش تر طی گزارشی از تهران، از ادامه اعتراضات مردمی به‌ دلیل وضعیت وخیم اقتصادی و اجتماعی خبر داده بود: چند ماه پس از اعتراضات وسیع و بی‌سابقه در ایران، مردم هم‌چنان از گرانی شدید و بیکاری گسترده شکایت دارند و رژیم حاکم نیز نتوانسته گام موثری در رفع این نابسامانی‌ها بردارد. حکومت در برابر سقوط ارزش پول و افزایش نرخ تورم ناتوان است.

تعیین تکلیف با وضعیت جهنمی موجود

تعدادی از تشکل‌های مستقل کارگری در ایران نیز با انتشار بیانیه ای به مقامات حکومتی هشدار دادند که سرکوب خونین و بازداشت گسترده شرکت کنندگان در تظاهراتهای مردمی، عزم کارگران و مردم ایران را برای رهایی جزم تر خواهد کرد

در این بیانیه آمده است: سرکوب قهرآمیز و گسترده تظاهرات های مردمی در شهرهای مختلف کشور، نه تنها کارگران و مردم ستم دیده ایران را خانه نشین نخواهد کرد بلکه در پس هر درجه از سرکوب وحشیانه تر، توده های هر چه وسیعتری از مردم ایران را به خیابانها خواهد کشاند و به اعتراضات آنان عمق و دامنه بیشتری جهت تعیین تکلیف با وضعیت جهنمی موجود خواهد داد.Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد