ارزش پول ملي، ناموس است

محمد غرضي: ارزش پول ملي به‌عنوان ناموس يک ملت است. هرکجا دولت‌ها نتوانستند اين ناموس را حفظ کنند دچار گرفتاري‌هاي بسيار شدند. در اين شرايط حتي اگر دولت خيلي زحمت هم کشيده باشد، اما مردم او را به‌عنوان خادم حساب نمي‌کنند. (فارس)


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد