آخوندی: کلاهبرداران ٢٦هزارمیلیارد تومانی را فراری ندهیم

ساعت24:
عضو شورای پول و اعتبار در نشست دانشجویی با بیان اینکه داستان موسسه های اعتباری ورشکست شده فراتر از ابعادی است که به چشم می اید. یک گروه کوچک توانسته اند درفضایی عجیب سپرده 3.4 میلیون نفررابه مبلغ 26 هزار میلیارد تومان در اختیار بگیرند و الان می گویند ما این مبلغ را به شکل دارایی نداریم که به سپرده گذاران برگردانیم.

این گروه برای اینکه داستان را به شکل دیگری برگردانند و فساد سازمان یافته خود را بردوش مردم بگذارند فضا سازی کردند. آنها در مشهد جنجال را انداختند و زنجیره ای از اعتراض سپرده گذاران در شهرهای دیگر راه افتاد. این جنجالها با این هدف بوده وهست که بانک مرکزی و دولت را زیرفشار قرار دهند تا از منابع عمومی خسارت سپرده گذاران پرداخت شود.

در این وضعیت که رسانه ها نیز بر ابعاد کار و برپیچیده ترشدن ماجرا اضافه می کردند هیچ تحلیل دقیقی به لحاظ حقوقی انجام نشد و دولت بدهکار شده است. بانک مرکزی ایران مگر از یک کشوردیگر به اینجا آمده است . مگر بانک مرکزی ایران منابعش متعلق به همه ایرانیان نیست . چرا باید کلاهبرداران با آرامش در حال نظاره کردن رنج بانک مرکزی باشد که باید تا 20 هزار میلیارد تومان برای این صندوقها منابع تامین کند.

آیا این کارنامش عدالت است که از منابع همه ایرانیان برداشت کنیم و به نفع کسانی که یک فساد سازمان یافته داشته اند هزینه کنیم. این کاری که انجام شد را نمی توان نامش را عدالت گذاشت. اگر قرار باشد یک گروهی به اسم اینکه می خواهند خدمات مالی ارایه کنیم و نامش را نیز خدمت رسانی بگذارند و در مقطعی معلوم نشود منابعی که از مردم گرفته اند چه سرنوشتی دارد وبعد هم باشانتاژ دولت را ناچارکنند پول خسارت دیدگان را پرداخت کند، نامش عدالت باشد هیچ کس این را قبول نمی کند . این کار که به اسم حمایت از سپرده گذاران انجام می شود به جسورترکردن این افراد و سایرافراد منجر می شود .

نباید این اندیشه جا بیفتد که ما کلاهبرداری می کنیم و اگر کار خراب شد دولت خودش داستان را جمع می کند. دردنیای مدرن هرگز شاهد چنین رخدادی نیستیم که گروهی به شکل سازمان یافته فسادکنند و زیان این فعالیت آنها را دولت از کیسه مردم پرداخت کند. اتفاقی که افتاد این است که راه فرار کلاهبرداران برای پاسخگویی مسدود شد و در حقیقت راه فرار آنها را از صحنه پاسخگویی باز کرده ایم.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد