در همين رابطه


تجمع مادران و کودکان بدون شناسنامه مقابل مجلس ایران

مادران و کودکان بدون شناسنامه امروز همزمان با هشت مارس روز جهانی زنان در مقابل مجلس ایران تجمع کردند.

به گزارش بی بی سی این زنان با اشاره به وضعیت نامشخص هویتی خود و فرزندانشان عنوان کردند: "در آستانه روز زن و روز مادر، ما مادران دل شکسته را دریابید و غم بی هویتی را از چهره فرزندانمان بزدایید."

مساله ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی به ویژه مردان افغان و عراقی سالها است که مشکلاتی را برای این زنان و فرزندان متولد شده از این ازدواج ها ایجاد کرده است.

به دلیل اینکه این ازدواج ها عموما ثبت قانونی نمی‌شود و به فرزندان حاصل از این ازدواج‌ها شناسنامه و برگه هویتی داده نمی شود


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد