به سايت اطلاعات.نت
خوش آمديد
 

صفحه اول | روزنامه ها | گروهاي سياسی| ادب و هنر | راديو | موسيقی | تلويزيون | فايل هاي صوتی
اينتر نت | كامپيوتر | مقالات مذهبی | ورزشی |  تاريخ وفرهنگ| تماس با ما| بایگانی

اشاره ای کوتاه به نام زنهای محمدپیامبراعراب

زنان...... نیمه بزرگ انکار:

پیش نوشت... سخنی باخوانددگان این دفترپزوهشی

دوستان توجه فرمائید برای آسیب شناسی یک جامعه بیمار بی شک باید به گذشته وتاریخ نقبی زد ه واز علل ودلایل شکل گیری چنین جامعه ازهم گسیخته ای که با تاریخ گذشته وباستانی ما هیچ گونه هم خوانی ندارد آگاهی یافت..به باوراگرچه دردرازای تاریخ به این سرزمین تهاجمات فراوانی گردیده ولیکن مضرترین ومهلک ترین حمله همان تهاجم اعراب جاهل وخونخواروبی فرهنگ وبادیه نشین می باشد....

آنها وقتی آمدندکشتند وسوزاندند وغارت کردند وزنان وفرزندان مارا به اسارت بردند ودرنهایت اثری بنام دین اسلام برای مااز خود به جاگذاشتند....دینی که اگربدون خشک فکری دربن مایه ها ودستورهای آن دقت کنیم به درستی درخواهیم یافت که این تحفه تحمیلی تازی ها برای ما چیزی جزفراموشی تاریخی وفراگشت فرهنگی دربرنداشته است.... بنابراین اگرما ازواقعیت های این دین آنگونه که هست (بی پرده وآرایش!) آگاه نگردیم هرگزقادرنخواهیم بودشرایط دهشت بارکنونی راتحلیل نموده وازبافت فکری پایوران حکومت اسلامی  مطلع شده وبرای هزاران سئوال ذهنی خود پاسخ مناسبی پیدا نمائیم..

یادمان نرود که قوانین وفرهنگ وآموزش ما جملگی برگرفته شده از دین اسلام هستنتد.

 

زنان پیامبراعراب بااستناد به کتب تاریخ اسلام.. >>>> درچهارچوب متن پیش (سوره الاحزاب آیه 50 تا 52)

 

خدیجه دخترخویلیدکه درسن چهل سالگی بامحمدبیست وپنج ساله ازدواج نمود وبه مدت بیست وچهارسال (تازما ن مرگ) همسرمحمد بود.

2- سوده دخترحمزه (بیوه سی ساله)

3- عایشه دخترابوبکر (درسن نه سالگی باپیامبرپنجاه وسه ساله عرب)

4- حفضه دخترعمربن ابی خطاب(درسن هجده سالگی) پدرش درجنگ بدرکشته شده بود

5- ام سلمه دخترالمقیره (بیست ونه ساله)

6- زینب دخترخزیمه (سی ساله)

7- جویره دختر حارث( زن اسیر بیست ساله ای که محمداورا به عقدموقت خوددرآورد)

8- زینب دخترحجش (همسرپسرخوانده محمدزید که اورا طلاق گفت تا زن محمدگردد!)

9- رمله دختر ابی سفیان (سی وهشت ساله)

10- صفیه دخترحی بن اخطب (زن کنانه ابن ربیع) که زیرشکنجه جان سپرد ومحمداورا به عقدخوددرآورد

11- میمونه دختر الحارث (بیست ونه ساله وهمسرابوزبره ی متوفی)

12- ماریه قبطیه دختر شمعون ( هدیه ای که پادشاه مصربرای محمد!!)

13-  عصما بنت نعمان( نوزده ساله)

14- قوتیله دختر قیس( بیست ساله)

15- ملائکه دختر کعب( بیست وسه ساله)

16- بنت جندب دختردمره ( بیست وچهارساله)

17- فاطمه دخترصحاک ( سی ساله)

18- عالیه دخترزیبان( بیست ودو ساله)

19- سبا دخترسفیان( بیست وپنج ساله)

20- قضیه دختر جابر( سی وی ساله)

22- فاطمه دخترشوره ( سی وپنج ساله)

23- صنعا دختر سلیم (..؟...ساله)

24- خوله دخترالحویل ( بیست ودوساله)

25- الشنبا دختر عمر ( سی ساله)

26- شرق دختر خلیفه ( همسرخوله متوفی)

27- خوله دخترسلیم ( همسرعثمان بن ماذون که درحنگ کشته شد)

28- حبیبه دختر سهل

29- لیلی دختر خاتم

30- امه هانی دخترابیطالب

31- امه حبیب دخترالعباس

32- دوبه دخترامیر

33- صفیه دختر بشامه

34- عماره دختربشامه

35- شینیا دخترسالت

36- تکانه

37- بنت ابی الجون

این نامها بنابرگفته ملا محمد باقرمجلسی تنها شامل حال زنان رسمی محمد می باشند ولیکن برده ها وغلامان واسیران جنگی وهدایا!! را همگی دربر نمی گیرند! نکته جالب دیگر اینکه ازدواج محمد با این همه زن تنها اززمان ورود اوبه مدینه (ازچهل وپنج سالگی تا زمان مرگ شصت وسه سالگی ) به بعد صورت گرفته است!!!!

 

برای دسترسی به منابع مستنددرباره نوشته بالا رجوع کنید به کتاب حیات القلوب- زندگی پیامبراسلام( ملا محمدباقرمجلسی- جلددوم وتاریخ طبری(ابومحمدبن جریرطبری) وزندگی محمد( ابن هشام) واصول کافی(محمدبن یعقوب کلینی)

 

 

Copyright © 1999-2018 Ettelaat Network, All  Rights Reserved
Webmaster
اطلاعات.نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست